بزرگراه امام علی (ع)

اجرای بزرگراه امام علی توسط شرکت نیل خاک (قدس فر سابق)
احداث بزرگراه در قالب پنج قرارداد به شماره‏های اختصاری : ۱۵۳۱ - ۱۶۸۶ - ۱۷۶۶ - ۲۱۷۴ - ۲۶۸۷ در دو باند هر باند به طول ۱۰ کیلومتر به مبلغ ۶۵ میلیارد ریال به شرح ذیل است:
۱ - مدت اجرا از سال ۸۲ لغایت ۸۶
۲ - احداث پل و رامپ و لوپ ارتش با دهانه ۱۵ متری
۳ - احداث ۳۰۰ (سیصد) پارت دیوار حائل بتنی ۶ متر به ارتفاع ۶ تا ۱۲ متر
۴ - احداث تقاطع جعفریان و رامپ آن
۵ - احداث ۲۵۰ متر کانال بتنی مسیل اصلی به عرض ۵ متر و به ارتفاع ۴ متر
۶ - مقدار بتن ریزی ۴۰۰۰۰ متر مکعب
۷ - مقدار خاکبرداری ۳۰۰۰۰۰ متر مکعب
۸ - مقدار خاکریزی ۷۵۰۰۰ متر مکعب
۹ - احداث پیاده‏رو‏سازی و نهر و جداول به طول تقریبی ۲۵ کیلومتر
۱۰ - احداث زیرسازی۶ کیلومتر از مسیر در نقاط بحرانی پروژه با زیرسازی قلوه سنگ به مقدار ۲۵۰۰۰ متر مکعب