ساختمان مسکونی یوسف آباد

طراحی و پایدارسازی گود به روش نیلینگ
ساختمان مسکونی واقع در خیابان یوسف آباد کوچه 35
کارفرما : آقای مهندس طاهری
زیربنا : ۱۲۰۰ متر مربع
حجم پروژه : ۳۰۰ متر مربع
حداکثر عمق گود : ۶ متر
مشاور : مهندس ناظر ساختمان
مدت پیمان : ۱ ماه
سال اجرا : ۱۳۹۲