پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

پایدارسازی به روش رویه شاتکریت ترانشه خاکی دانشکده صنایع غذایی
واقع در پونک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی
حجم پروژه : 4300 متر مربع
حداکثر عمق گود : 24 متر
مشاور : شرکت لاتو
سال اجرا : ۱۳۸۹