پروژه هما کیدز

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود خیابان اشرفی اصفهانی
کارفرما : شرکت توسعه ساختمانی خوارزمی
زیربنا : ۸۷۰۰۰ متر مربع
حجم پروژه : ۸۸۰۰
حداکثر عمق پروژه : ۲۴ متر
مشاور : شرکت اندیشه خاک سازه
سال اجرا : ۱۳۹۰