پروژه های دیوار حائل

پروژه اشرفی اصفهانی

222

بهسازی بستر به روش میکروپایل

اطلاعات بیشتر

مجتمع مسکونی سپاه

Scan_20151128 (3)

احداث دیوار بتنی حفاظتی مجتمع مسکونی سپاه

اطلاعات بیشتر

کانال شریانی بلوار پروین

۳

اجرای کانال شریانی A و B سرخه حصار به طول ۵۸۵۰متر در حد

اطلاعات بیشتر

کتابخانه عمومی اسلامشهر

ساختمان کتابخانه عمومی اسلامشهر

اجرای ساختمان کتابخانه عمومی اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

بزرگراه امام علی (ع)

Scan_20151110 (7.8)

بزرگراه امام علی (ع) به طول بیش از 20 کیلومتر

اطلاعات بیشتر

دستگاه انبار مهمات و کانال آدم

احداث و تکمیل ۳۸ دستگاه انبار مهمات و کانال آدم روانتهای بلوار ارتش

احداث و تکمیل ۳۸ دستگاه انبار مهمات و کانال آدم روانتهای بلوار ارتش

اطلاعات بیشتر

پروژه احمد آباد

پروژه احمد آباد  بهسازی بستر به روش میکروپایل

پروژه احمد آباد بهسازی بستر به روش میکروپایل

اطلاعات بیشتر