برآورد قیمت نیلینگ

  • برآورد قیمت اجرای نیلینگ پیش رو می تواند ارزیابی مناسبی از پروژه به کارفرمایان ارائه دهد. لطفا اطلاعات را کامل وارد نمایید.
  • محاسبه هزینه اجرای نیلینگ زیر تابع عواملی مانند عمق گود و حجم پروژه نیز می باشد.
  • در هزینه نیلینگ بدست آمده کلیه هزینه های ماشین آلات، مصالح و نیروی انسانی در نظر گرفته شده است و قیمت ها با توجه به هرگونه نوسانات به روز رسانی می شود.
  • با توجه با ماهیت علم ژئوتکنیک بدیهی است هر پروژه شرایط خاص خود را خواهد داشت.
  • برآورد قیمت دقیق و بهینه با پارامترهای بدست آمده از مطالعات مکانیک خاک و بازدید شرایط محلی میسر خواهد بود.
  • در صورتیکه عمق گود در چهار ضلع یکی می باشد و یا تنها یک ضلع مورد تثبیت وجود داشته باشد کافی است محیط گود و عمق را تنها در یک ردیف بجای تفکیک در چهار ردیف وارد کنید.  
  • برای هرگونه مشاوره و یا اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
 
 
  طول دیواره عمق گود
دیواره شمالی
دیواره شرقی
دیواره جنوبی
دیواره غربی
شرایط مکانیک خاک
سطح کل قابل تثبیت
0
 
به ازای متر مربع
برآورد کل
قیمت (تومان)
0
0