اعضای کلیدی

 

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
     
مهندس احمدرضا کلانتری  رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک
مهندس عبدالرضا معماریان مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارشناس مهندسی راه و ساختمان
مهندس علی معماریان عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک
مهندس علی اکبر کلانتری عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک
مهندس محمد طالقانی     مدیر اجرایی کارشناس ارشد مدیریت ساخت