اعضای کلیدی

 

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
     
مهندس احمدرضا کلانتری  رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک
مهندس عبدالرضا معماریان مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارشناس مهندسی راه و ساختمان
مهندس علی معماریان عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت
مهندس علی اکبر کلانتری عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک
مهندس محمد طالقانی     مدیر اجرایی کارشناس ارشد مدیریت ساخت