برآورد قیمت سازه نگهبان

  • آنالیز سازه نگهبان پیش رو با توجه به ارائه احجام مقادیر، قابل مقایسه با طرح ارائه شده توسط محاسب نیز می باشد.
  • طرح بدست آمده سازه نگهبان برمبنای عمق گود وارد شده و شرایط ژئوتکنیکی و محیطی متوسط می باشد.
  • در هزینه اجرای سازه نگهبان خرپایی بدست آمده کلیه هزینه های ماشین آلات، مصالح، نیروی انسانی و چاه کنی در نظر گرفته شده است و قیمت ها با توجه به هرگونه نوسانات به روز رسانی می شود.
  • با توجه با ماهیت علم ژئوتکنیک بدیهی است هر پروژه شرایط خاص خود را خواهد داشت.
  • برآورد قیمت دقیق و بهینه با پارامترهای بدست آمده از مطالعات مکانیک خاک و بازدید شرایط محلی میسر خواهد بود.
  • برای هرگونه مشاوره و یا اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
 

 

 

 

 

 

 


ipe

  

unp

 

lll

 

 

 

 

 

  طول اجرا عمق گود
سازه نگهبان
 
 
طول تیر آهن مصرفی برای یک عدد خرپا (متر)
2IPE120
2IPE140
2IPE180
2IPE200
2IPE270
2IPE300
2UNP140
2UNP160
2UNP200
2UNP270
2UNP300
2L80x8
2L100x10
2L150x10
 
تعداد خرپا
0
سطح تثبیت و شاتکریت
0
 
هزینه شاتکریت (تومان)
0
هزینه اجرای هر عدد خرپا (تومان)
0
هزینه کل (تومان)
0