احداث دیوار بتنی حفاظتی مجتمع مسکونی سپاه

احداث دیوار بتنی حفاظتی مجتمع مسکونی سپاه
دستگاه ناظر :سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
نحوه ارجاع کار : مناقصه عمومی
سال اجرا : ۱۳۷۲