پروژه احمد آباد

پروژه احمد آباد
بهسازی بستر به روش میکروپایل
کارفرما : شرکت یکتا
زیربنا : ۳۲۰۰ متر مربع
جحم پروژه : ۱۸۰۰ متر مربع
مشاور :شرکت نیارشگران اندیشه سبز