ساختمان کتابخانه عمومی اسلامشهر

ساختمان کتابخانه عمومی اسلامشهر
دستگاه ناظر : مسکن و شهرسازی
مدت پیمان : 9 ماه
نحوه ارجاع کار: مناقصه عمومی
سال اجرا : ۱۳۶۳