احداث و تکمیل ۳۸ دستگاه انبار مهمات و کانال آدم روانتهای بلوار ارتش

احداث و تکمیل ۳۸ دستگاه انبار مهمات و کانال آدم رو
انتهای بلوار ارتش
اجرا توسط شرکت نیل خاک ( قدس‏فر سابق )
کارفرما : سازمان صنایع دفاع
مدت پیمان : ۲۸/۵ ماه
نحوه ارجاع کار : مناقصه عمومی
سال اجرا : ۱۳۶۶