پروژه اشرفی اصفهانی

بهسازی بستر به روش میکروپایل
گود واقع در خیابان اشرفی اصفهانی
کارفرما : شرکت توسعه ساختمانی خوارزمی
زیربنا : ۸۷۰۰۰
عمق گود : ۲۴ متر
حجم پروژه : ۸۸۰۰
مشاور : شرکت اندیشه خاک سازه